Прометей
Металлы и цены

Прометей

Контактная информация

Адрес: 620141, г. екатеринбург, ул. Студенческая, 51

Телефон: (343)202-06-70, 202-09-70

Факс: (343)202-21-64

e-mail: 2022164@mail.ru

Оптовая и розничная торговля металлопрокатом, черных и нержавеющих сталей. Марки сталей в наличии: 10880, 10895, 03Х10Н8К10М5ФТ, 03Х11Н10М2Т, 03Х11Н10М2Т1, 03Х12Н10МТР, 04Х14К13Н4М3ТВ, 06Х14Н6Д2МБТ, 06Х15Н6МВФБ, 06ХН28МДТ, 07Х12НМБФ, 07Х16Н4Б, 07Х16Н6, 07Х17Н16, 07Х25Н16АГ6Ф, 07Х25Н16АГЦ, 08Х13, 08Х15Н25Т2МФР, 08Х15Н5Д2Т, 08Х16Н15М3БР, 08Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 08Х17Н5М3, 08Х17Т, 08Х18Г8Н2Т, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 08Х18Т1, 08Х19Н10М3Б, 08Х22Н6Т, 08Х25Н20С3Р1, 09Г2С, 09Х15Н8Ю, 09Х16Н4Б, 09Х17Н7Ю, 10Г2, 10Г2С, 10Х11Н20Т2Р, 10Х11Н20Т3Р, 10Х11Н23Т3МР, 10Х13Г18Д, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 10Х23Н18, 10ХСНД, 110Г13Л, 110Х18М, 11Р3АМ3Ф2, 11Х11Н2В2МФ, 11Х4В2МФ3С2, 11ХФ, 11ЮА, 12ГС, 12Х13, 12Х15Г9НД, 12Х17, 12Х17Г9АН4, 12Х18Н10, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х1М1Ф, 12Х1МФ, 12Х21Н5Т, 12Х25Н16Г7АР, 12Х2М, 10Х2М, 12Х2Н4ВА, 12Х2Н4МА, 12Х2НВФА, 12Х8ВФ, 12Х8ВФ, 12ХН, 12ХН2, 12ХН3А, 12ХН3МА, 13Х11Н2В2МФ, 13Х14Н3В2ФР, 13Х15Н4АМ3, 13ХФА, 14Х17Н2, 14Х2Н3МА, 14ХГН, 15ГС, 15Х, 15Х11МФ, 15Х12ВНМФ, 15Х12Н2МВФАБ, 15Х16Н2АМ, 15Х18Н12С4ТЮ, 15Х1М1Ф, 15Х1МФ, 15Х25Т, 15Х28, 15Х2ГН2ТРА, 15Х5М, 15Х6СЮ, 15ХГН2ТА, 15ХМ, 15ХР, 15ХСНД, 15ХФ, 16Х, 16Х2Н3МФБАЮ, 16ХГТА, 17Г1С, 17Х18Н9, 18Х12ВМБФР, 18Х2Н4ВА, 18Х2Н4МА, 18Х3МВ, 18Х3МФ, 18ХГ, 18ХГТ, 18ХНВА, 19Х2НВФА, 19ХГН, 20Г, 20Г2С, 20Х, 20Х12ВНМФ, 20Х13, 20Х17Н2, 20Х1М1Ф1БР, 20Х1М1Ф1ТР, 20Х23Н18, 20Х25Н20С2, 20Х2МА, 20Х2МФА, 20Х2Н4А, 20Х3МВФ, 20ХГН, 20ХГНМ, 20ХГНМТА, 20ХГНР, 20ХГНТР, 20ХГСА, 20ХМ, 20ХН, 20ХН2М, 20ХН3А, 20ХН3МФА, 20ХНР, 23Х2НВФА, 25Г, 25Г2С, 25ГС, 25Х12Н2В2М2Ф, 25Х13Н2, 25Х13Н2ВМФ, 25Х17Н2, 25Х18Н9С2, 25Х1М1Ф, 25Х1МФ, 25Х2ГНТА, 25Х2ГНТРА, 25Х2М1Ф, 25Х2Н4МА, 25ХГМ, 25ХГСА, 25ХГТ, 25ХМ, 25ХСНВФА, 28Х2М, 28Х3СНМВФА, 29НК, 30Г, 30Г2, 30Х, 30Х13, 30Х13Н7С2, 30Х2ГСМФ, 30Х2НВА, 30Х3ВА, 30Х3МФ, 30ХГСА, 30ХГСН2А, 30ХГСН2МА, 30ХГТ, 30ХМА, 30ХН, 30ХН2МА, 30ХН2МФА, 30ХН3А, 30ХН3М2ФА, 30ХСНВФА, 31Х19Н9МВБТ, 32НХ3, 33Х3СНМВФА, 33ХС, 34ХН1М, 34ХН3М, 34ХН3МА, 35Г, 35Г2, 35Г2С, 35ГС, 35Х, 35ХГСА, 35ХМ, 35ХМА, 35ХН, 35ХН1М2ФА, 35ХН2Ф, 36Г2С, 36НХТЮ, 36Х2Н2МФА, 37ХН3А, 38Х2МЮА, 38Х2Н2МА, 38ХНМА, 38Х2Н2МФА, 38Х2НМ, 38Х3СНМВФА, 38ХА, 38ХВ, 38ХГМ, 38ХГН, 38ХГСА, 38ХМ, 38ХМА, 38ХМЮА, 38ХН2МА, 38ХН3ВА, 38ХН3МА, 38ХН3МФА, 38ХС, 3Х2В8Ф, 3Х2МНФ, 3Х2Н2МВФ, 3Х3М3Ф, 3ХВ4СФ, 40Г, 40Г1Р, 40ГР, 40Х, 40Х10С2М, 40Х13, 40Х15Н7Г7Ф2МС, 40Х2ГСНМ, 40Х2МА, 40Х2Н2МА, 40Х2НМА, 40Х9С2, 40ХГМА, 40ХГНМ, 40ХГТР, 40ХМ, 40ХМФА, 40ХН, 40ХН2МА, 40ХН2СМА, 40ХС, 40ХФА, 45Г, 45Г17Ю3, 45Х, 45Х14Н14В2М, 45ХН, 45ХН2МФА, 45ХНМ, 4Х2В5МФ, 4Х2НМФ, 4Х3ВМФ, 4Х4ВМФС, 4Х5В2ФС, 4Х5МФ1С, 4Х5МФС, 4Х8В2, 4ХВ2С, 4ХМФС, 50Г, 50ХГ, 50ХН, 50ХФА, 55С2, 55С2А, 55С2ГФ, 55Х, 58НХВКТБЮ, 5Х2МНФ, 5Х3В3МФС, 5ХВ2С, 5ХВ2СФ, 5ХГМ, 5ХНВ, 5ХНМ, 5ХНМ2, 60Г, 60С2А, 60С2ВА, 60С2Г, 60С2ХА, 60С2ХФА, 60Х2Н2М, 60ХГ, 60ХН, 65Г, 65С2ВА, 6Х3МФС, 6Х6В3МФС, 6Х6М1Ф, 6ХВ2С, 6ХВГ, 6ХС, 70Г, 75ХМФ, 7Х3, 7ХГ2ВМФ, 8Х3, 8Х4В2МФС2, 8Х4В3М3Ф2, 8ХФ, 95Х13М3К3Б2Ф, 95Х18, 9Х, 9Х1, 9Х2, 9Х2МФ, 9Х6Ф2АРСТГ, 9ХВГ, 9ХС, А12, А20, ОХН1М, ОХН3М, ОХН3МФА, Р12, Р12М3К5Ф2-МП, Р12Ф3, Р18, Р18К5Ф2, Р18Ф2К8М, Р3М3Ф2, Р6АМ5, Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3, Р9, Р9К10, Р9К5, Р9М4К8, Р9Ф5, У10А, У12А, У13А, У16, У7А, У8А, У9А, Х, Х12, Х12М, Х12МФ, Х12Ф1, Х23Ю5Т, Х6ВФ, Х9, ХВ4Ф, ХВГ, ХВСГ, ХВСГФ, ХН28ВМАБ, ХН30ВМТ, ХН32Т, ХН35ВТ, ХН35ВТЮ, ХН38ВТ, ХН40МДТЮ, ХН45Ю, ХН60ВТ, ХН65МВ, ХН73МБТЮ, ХН77ТЮР, ХН78Т, ШХ15, ШХ15СГ, ШХ20СГ.

Регион: Уральский